Διδακτικό προσωπικό

Το διδακτικό προσωπικό του Κέντρου μας απαρτίζεται από πτυχιούχους Αγγλικής, Γαλλικής και Ιταλικής Φιλολογίας Ελληνικών Πανεπιστημίων και πτυχιούχους ξένων Πανεπιστημίων, με πολυετή πείρα στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών και παιδαγωγικά θέματα. Οι καθηγήτριές μας παρακολουθούν τακτικά σεμινάρια επιμόρφωσης, διαλέξεις Πανεπιστημιακών και παρουσιάσεις βιβλίων, καθώς και εποπτικών μέσων σε διεθνείς εκθέσεις βιβλίων και εκπαιδευτικά forum. Η ενημέρωση μας πάνω σε νέες πρακτικές και καινοτόμα προϊόντα είναι συνεχής. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε στην κατάρτισή μας πάνω σε θέματα μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.

Πτυχιούχοι Αγγλικής, Γαλλικής & Ιταλικής Φιλολογίας

Διδακτική & παιδαγωγική εμπειρία

Συνεχής επιμόρφωση νέων πρακτικών & προϊόντων

Κατάρτιση σε ζητήματα μαθησιακών δυσκολιών